Основни подаци о школи

   Основна школа „Доситеј Обрадовић“ се налази у селу Волујац, удаљеном 20 километара од Шапца. Поред Матичне школе, настава се одвија у још 11 издвојених одељења по селима Поцерине. У Матичној школи у Волујцу, Криваји и Накучанима су осморазредне школе док се у осталим издвојеним одељењима настава организује само за први циклус образовања и васпитања, а након тога ученици похађају једну од осморазредних школских јединица.

   Образовно-васпитни рад од првог до четвртог разреда углавном је организован у виду комбинованог одељења због малог броја ученика. Комбиновано одељење састављено од ученика два разреда може да има до 15 ученика, а одељење од три или четири разреда до 10 ученика. У комбинована одељења (састављена од ученика два разреда) иду ученици првог и трећег или другог и четвртог разреда.

   Суштина рада у комбинованом одељењу је у томе што један наставник у исто време изводи наставу са два или више разреда, тако да се на истом часу изводе два или више програма. Тежиште рада у оваквим одељењима јесте на правилној организацији и активирању ученика за самостално стицање знања и развијање способности. Време трајања самосталног рада ученика прилагођава се узрасту ученика, његовом предзнању, способностима, мотивацији, као и изворима знања која му се могу понудити. Рад у комбинованом одељењу значајно оптерећује наставника и захтева посебно планирање и припремање са акцентом на тражење корелације како међу предметима тако и међу разредима који чине ово одељење.

   Предметна настава се организује у Матичној школи и у ИО Криваја и Накучани. У Матичној школи постоје по два одељења за сваки разред (од петог до осмог разреда), а у ИО по једно. У Матичну школу у пети разред, долазе ученици из Волујца, Синошевића, Бојића, Дворишта, Горње и Доње Румске, Метлића (1 и 2), у Кривају из Криваје и Букора, а у Накучане из Накучана и Матијевца.

   Ученици из Заблаћа први циклус похађају у нашој школи а други циклус у ИО школе „Стојан Новаковић“ због превоза. У току школске 2018/2019.године, организовали смо више родитељских састанака (предвиђених планом превенције осипања ученика) у ИО Заблаће на којима смо родитељима и ученицима представили рад у нашој осморазредној школи у Волујцу и Накучанима , упознали их са наставним кадром и договорили се око превоза ученика, тако да ће ове године један број ученика наставити школовање у нашој школи.